СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ElView”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.004
„ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ ЕЛПЛАСТ
ЕООД

От 25.01.2019 г. ЕЛПЛАСТ ЕООД започна изпълнението на проект „ElView” по Договор
за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0009-C01 по процедура
BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно
използване на ресурсите“.

Проектът ще се осъществи в гр. Асеновград, област Пловдив, с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Планираната продължителност е 18 месеца, а стойността на целия проект е в размер
1 364 000.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 954 800.00 лв., 70% от
допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проектното предложение е повишаване на ресурсната ефективност,
конкурентоспособността и пазарните предимства на ЕЛПЛАСТ ЕООД, чрез използване на
нови за България технологии и решения, които ще осигурят внедряването на иновативен
производствен процес. Поставените специфични цели са:

– Внедряване на технология за многослойно производство на опаковките,
предлагани от компанията;
– Внедряване на технология за непрекъснат процес на печат на опаковките;
– Внедряване на технология за спояване на тънки и дебели фолиа;
– Внедряване на технология за безшпулово навиване;
– Разпространение на информация за използваните технологии и методи.

Заложените цели ще се постигнат чрез закупуването на ново технологично
оборудване, с релевантни технически и функционални характеристики и организирането на
публични събития.

Всички доставки по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро
стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедурата
BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно
използване на ресурсите“ и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
2014-2020.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a comment