Процедура за избор на доставчици по проект „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ”

Във връзка с проект „ElView”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0009-C01/25.01.2019г., по BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът ЕЛПЛАСТ ЕООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ”
 
Дата на публикуване на настоящата покана: 10.04.2019 г. 
Срок за подаване на оферти: 18.04.2019 г. (Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата)
Тръжна документация (линк).
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a comment